úžasný malý svet
MODELOVÁ ŽELEZNICA SLOVENSKO

predstavenie projektu

     

Kráľovstvo železníc je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby:

°°°

Tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

°°°

Výskum, vývoj, vedecko – technické služby a informačné služby

Hlavným cieľom Kráľovstva železníc je najmä:

°°°

Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí

°°°

Poskytovať služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko – technických výstav a informačných služieb    so zameraním na prezentáciu modelárstva a modelovej železnice s cieľom osobitne venovať pozornosť rozvoju zručnosť a tvorivosti

Pre tieto priority sme sa rozhodli vybudovať najväčšie Kultúrno – vzdelávacie centrum na Slovensku, i v celej Európe

Modelová železnica – Slovensko

Zaujal Vás náš zámer ? Radi by ste boli jeho súčasťou ? Môžete nás podporiť ľubovoľnou čiastkou na náš transparentný účet:

… chcem prispieť …

čo je modelová železnica ?

… viac info …

základné rozdelenie areálu

… viac info …

vonkajšia plocha

… viac info …

reštaurácia

… viac info …

dopravné ihrisko

… viac info …

model letiska Bratislavy

… viac info …

kinosála

… viac info …

modelová železnica

… viac info …

RC modely

… viac info …

 vzdelávací minigolf

… viac info …

voľný čas pre deti

… viac info …

model – Trenčiansky kraj

… viac info …

model – Bratislavský kraj

… viac info …

model – Trnavský kraj

… viac info …

model – Nitriansky kraj

… viac info …

model – Košický kraj

… viac info …

model – BB kraj

… viac info …

model – Žilinský kraj

… viac info …

model – Prešovský kraj

… viac info …

+421 948 552 336

Radovan Chlpoš – zodpovedný za projekt

čo je modelová železnica ?

Zábavno-vzdelávacie multifunkčné a kultúrne centrum pre:

°°°

Školy a vzdelávacie inštitúcie – Materské školy, Základné školy, Stredné školy a Gymnázia, Špeciálne školy, záujmové krúžky, prímestské tábory, skauti a ďalšie voľnočasové združenia

°°°

Rodiny s deťmi

°°°

Domáci a zahraničný turisti

°°°

Celková využitelná plocha pozemku viac ako 9.000 m2

Zábavnou, a taktiež náučnou formou, predstavujeme nielen históriu Slovenskej republiky, ale tiež napríklad dopravnú výchovu, strojárenstvo, lesníctvo a prírodu, ekologické programy, programy triedenia odpadu, zameriavame sa na technické profesie a štátne vzdelávacie programy od Materských škol až po Gymnázia, a to vrátane žiakov s ľahkým postihnutím alebo žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Predstavujeme históriu taktiež susedných štátov ( Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko a Česká Republika )

Vnútorné priestory navrhnutej budovy:

°°°

2 poschodia, každé o rozlohe viac ako 2.500 m2

°°°

Modelová železnica, interaktívny vzdelávací minigolf, dopravné ihrisko

°°°

Voľnočasové aktivity pre deti

°°°

Kinosála s konferenčnými miestnosťami, prestaviteľnými a oddeliteľnými pre rôzne skupiny návštevníkov alebo až dve školské skupiny súčasne

°°°

Reštaurácia, kde Vás obslúžia modelové vláčiky

Vonkajšie priestory navrhnutého areálu:

°°°

Využiteľná plocha viacej ako 6.500 m2

°°°

Vonkajšia modelová železnica prezentujúca Slovenskú republiku

°°°

Záhradná železnica – parkový vláčik

°°°

Banská štôlňa

°°°

Vonkajšie dopravné ihrisko

°°°

Kokpity prostriedkov hromadnej dopravy

°°°

Ďalšie voľnočasové aktivity zamerané predovšetkým na školské skupiny a domácich či zahraničných turistov

 

základné rozdelenie areálu

Priestory v navrhovanej budove

°°°

Vstupná hala

°°°

Informačná zóna

°°°

Šatne (šatne pre školy)

°°°

Pokladňa

°°°

Predajňa merchandisingu

°°°

Reštaurácia

°°°

Vnútorné dopravné ihrisko

°°°

Voľnočasové a zábavné vzdelávacie aktivity pre deti

°°°

Detský kútik

°°°

Indoor vzdelávací interaktívny minigolf

°°°

Kinosála

Priestory prezentujúce:

°°°

Lodné modelárstvo

°°°

Letecké modelárstvo

°°°

Auto modelárstvo

Priestory v navrhovanej budove pre koľajisko

°°°

Modelová železnica Slovenskej republiky, zahrňujúca všetkých osem krajov:

°°°

Bratislavský kraj  – 150m2

°°°

Trnavský kraj – 180m2

°°°

Nitriansky kraj – 200m2

°°°

Trenčianský kraj – 180m2

°°°

Žilinský kraj – 220m2

°°°

Košický kraj – 220m2

°°°

Prešovský kraj – 220m2

°°°

Funkčný model letiska Bratislava (prízemie )

°°°

Model AT,PL,H,CZ,UA

 

Vonkajšie priestory – 6.500 m2 :

°°°

Modelová záhradná železnica, znázorňujúca jednotlivé kraje SR

°°°

Jaskyňa, Banská štôlňa, rozhľadňa, horolezecká stena

°°°

Odpočinkové a relaxačné plochy

°°°

Pódium

°°°

Vonkajšie dopravné ihrisko

°°°

Vonkajšie dielne

°°°

Vonkajšie voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre deti

°°°

Interaktívne kokpity dopravných prostriedkov

°°°

Horská dráha

 

vonkajšia plocha

Stavebne oddelený priestor o výmere presahujúci 6.500 m2, využiteľný pre všetky cieľové skupiny návštevníkov s celoroč-nou prevádzkou zahrňuje:

°°°

Funkčnú modelovú záhradnú železnicu v mierke „0“, teda 1:45, ktorá bude stvárňovať jednotlivé kraje SR a ich hlavné historické a technické dominanty

°°°

Detský parkový vláčik

°°°

Vonkajšia časť vnútorného dopravného ihriska

°°°

Funkčné simulátory (kokpity) dopravných prostriedkov

°°°

Kultúrna zóna s pódiom

°°°

Detské prírodné bludisko

°°°

Odpočinkové a relaxačné zóny

°°°

Rozhľadňa, detská horolezecká stena

°°°

Horská dráha

Pre vonkajší priestor expozície budú k dispozícií pracovné listy pripravené v súlade s ŠVP (Štátne vzdelávacie programy):

°°°

Dopravná výchova

°°°

Poznaj svoj kraj

°°°

Vlastiveda a Zemepis

°°°

Matematika, technické vzdelávanie a ďalšie

Pracovné listy budú delené podľa veku detí a prispôsobené taktiež pre deti so senzorickým hendikepom, prípadne ľahkými poruchami v učení (dyslexia, dysgrafia, hyperaktivita)

reštaurácia

°°°

Obsluha pomocou modelovej železnice

°°°

Dotykový objednávací systém priamo v stoloch bude štylizovaný tak, aby boli zákazníci pozitívne motivovaný k výberu lokálnych alebo zdravých jedál

°°°

Kuchyňa prevažne zameraná na zdravú výživu, využívajúca miestnych dodávateľov farmárskych a ostatných produktov, presadzujúci moderné stravovacie návyky

°°°

Časť reštaurácie bude vystavená ako niekoľko samostatných kupé osobného vlaku

°°°

Detský kútik je samozrejmosťou

dopravné ihrisko

Vnútorné dopravné ihrisko bude vďaka veľkorysej navrhnutej ploche presahujúcej 540 m2 spĺňať všetky požadavky pre moderné dopravné vzdelávanie detí a mládeže od materských po stredné školy a pomôže nielen deťom:

°°°

pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi

°°°

formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke

°°°

osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec)

°°°

naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

°°°

zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,

°°°

zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,

°°°

pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,

°°°

uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

°°°

Zažiť situácie ako v reálnom svete, ( horenie budov, dopravné nehody apod. )

°°°

Využitie kolobežiek a elektrických motokár súčasne zaistí možnosť využitia dopravného ihriska najmenšími deťmi a zároveň bude dostatočne atraktívne i pre deti staršie ako 12 rokov

°°°

Variabilita a možnosť prestavby na dráhu pre väčšie elektrické motokáry aj pre dospelých dovolí využitie detského dopravného ihriska aj v termínoch mimo školskú výučbu

model letiska Bratislavy

Jedným z očakávaných veľkých lákadiel sa stane funkčný model letiska Bratislava v mierke 1:87

Model zahŕňa:

°°°

Vernú simuláciu pristávania a vzlietania lietadiel

°°°

Funkčné modely lietadiel, áut, autobusov a ostatných dopravných prostriedkov a techniky

°°°

Striedanie denného a nočného režimu

°°°

Doprovodné audiovizuálne efekty

°°°

Vzdelávacie prvky korešpondujúce s letiskovou dopravou

kinosála

Kinosála s projekciou pre cca 50 osôb, zameranou na:

°°°

Turizmus celého územia Slovenska

°°°

Tematicky ladené okruhy využívajúce vzdelávacie programy ŠVP

Variabilné priestory s možnosťou úpravy sedenia a projekcie, využiteľné pre:

°°°

Stále projekcie (vďaka možnosti rozdelenia priestoru na dve samostatné celky) môžu byť premietané dve rôzne projekcie súčasne

°°°

Školské skupiny (výuka, prednášky, vzdelávacie programy)

°°°

Ostatné inštitúcie, záujmové krúžky a voľnočasové organizácie

°°°

Deti a rodiny s deťmi (divadlo, dielne, prednášky)

modelová železnica

°°°

Modelová železnica v mierke HO, teda 1:87 zaberá celé priestory nadzemného poschodia

°°°

Znázorňuje zjednodušené modelové prevedenie všetkých osem krajov Slovenskej republiky a samozrejme hlavné časťi z pohľadu turistiky aj susedné krajiny ako Rakúsko, Maďarsko, Česko, Poľsko a Ukrajina

°°°

V každom kraji vyberáme také dominantné prvky, ktoré sú pre daný kraj charakteristické, celkový ráz krajiny daného kraja potom zodpovedá skutočnému stavu

Návštevník postupne prechádza všetkými krajmi expozície, mimo samotného modelu sú potom ďalšími atraktívnymi prvkami predovšetkým:

°°°

striedanie denného a nočného osvetlenia železnice

°°°

otvorené centrum riadenia prevádzky tzv. velín

°°°

čiastočne presklené podlahy, kde železničné trate prepojujú jednotlivé kraje

°°°

otvorené skryté nástupištia

°°°

Výstavba prebieha vo fázach, otvára sa postupne po jednotlivých krajoch

°°°

Súčasťou prevádzky na železnici sú mimo samotné vlakové súpravy taktiež funkčné modely áut, trolejbusov, električiek a dokonca aj funkčný model lanovky

°°°

Súčasťou železnice sú interaktívne tlačítka, spúšťajúce najrôznejšie procesy, informačný navigačný systém popisujúci body záujmu na železnici a ďalšie prvky, ktoré vtiahnu návštevníka do deja a to vďaka využitia moderných a v dnešnej dobe nepredstaviteľných prvkov – smartphone a tablety

priestor pre RC modely

Skladá sa z troch častí:

Priestory pre vodné modelárstvo:

°°°

Funkčné modely lodí s automatickým pohonom

°°°

Možnosť využitia pre vlastné modely návštevníkov

Priestory pre auto modelárov:

°°°

Funkčné modely pre autokros, cestné a závodné modely áut

°°°

Možnosť zapožičania alebo využitia vlastných modelov

Priestory pre leteckých modelárov:

°°°

Funkčné modely pre vnútorné priestory

°°°

Možnosť zapožičania alebo využitia vlastných modelov

Dielne, workshopy

vzdelávací minigolf

Zážitkový – adrenalinový – blacklight vzdelávací minigolf

°°°

Vďaka unikátnemu systému audiovizuálnych efektov je prostredie premenné a možnosti zamerania sú v podstate neobmedzené

°°°

Vzdelávanie

°°°

Cestovanie

°°°

Zážitky

°°°

Detské jamky (rozprávky o mašinkách atď.)

°°°

Interaktívne prostredie, premenné jamky

°°°

Koncepčne zamerané na:

°°°

Históriu SR

°°°

Technizácia SR

°°°

Priemysel a lesníctvo SR

°°°

Detské jamky – rozprávky o mašinkách

voľný čas pre deti

°°°

Detský kútik

°°°

Adrenalinový park

°°°

Tobogány, šplhadlá

°°°

Detská horolezecká stena

°°°

Systém preliezačiek, lanových mostov a prekážok

°°°

Trasa parku ( vonkajšia časť ) bude zahrňovať aktívne prvky vzdelávania a cestou parkom budú deti získavať kľúče (indície) k tomu, aby na konci boli schopný odpovedať na kvízové otázky a získať tak body do celkového vyhodnotenia, a to aj s presahom do ostatných častí areálu vrátane reštaurácie.

model – Trenčiansky kraj

°°°

180 m2

°°°

Trenčiansky kraj sa nachádza medzi Trnavským krajom a Žilinským krajom, leží v západnej časti zeme. Väčšina jeho územia je hornatá, pretína ho ale úrodné údolie Váhu, najväčšej rieky celej zemi. Jeho údolím vedie taktiež hlavná slovenská diaľnica D1 a veľmi dôležité železničné spojenie.

Hlavné dominanty:

°°°

Bojnický zámok, Čachtický hrad, Kaštieľ v Brunovciach, Púchov, Trenčianský hrad

Okresné mestá:

°°°

Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

model – Bratislavský kraj

°°°

150 m2

°°°

Územie kraja tvorené južnou častou Malých Karpát a územím Záhorskej a Podunajskej nížiny. Zo severnej a východnej strany susedí s Trnavským krajom, na juhu hraničí s Maďarskou republikou a na západe s Rakúskom. Hranicu s Rakúskom tvorí rieka Morava o dĺžke 37 km a druhá najväčšia europská rieka Dunaj. V blízkosti hraníc kraja sú hranice Českej republiky.

Hlavné dominanty:

°°°

Bratislavský hrad, Katedrála svätého Martina, Prezidentský palác, Slnečné a Štrkovecké jazerá, Stupavský kaštieľ, Včelársky skanzen, Červený kameň

Okresné mestá:

°°°

Bratislava (I-V), Malacky, Pezinok, Senec

model – Trnavský kraj

°°°

180 m2

°°°

Trnavský kraj obklopuje kraj Bratislavský a hraničí s Nitrianskym a Trenčianským krajom. Južná časť jeho územia vyplňuje Podunajská nížina, severnú časť Malé a Biele Karpaty a údolie rieky Moravy. Hospodársky patrí k tým bohatším, jednak vďaka svojej dôležitosti z hľadiska dopravy (spojenie Bratislavy so zbytkom Slovenska), vďaka intenzívnemu poľnohospodárstvu na juhu jeho územia.

Hlavné dominanty:

°°°

Hrad Dobrá Voda, Jaskyňa Driny, Kúpele Piešťany, Rotunda svätého Juraja, Smolenický zámok, Vodný mlyn Tomášikovo, Žitný Ostrov

Okresné mestá:

°°°

Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava

model – Nitriansky kraj

°°°

200 m2

°°°

Nitriansky kraj leží na juhu zeme, v oblasti medzi riekami Váh a Ipeľ. Väčšina jeho územia spadá do Podunajskej nížine, len severná a severovýchodná časť jeho územia je hornatá (Považský Inovec, Tribeč, Štiavnické vrchy). Najvýznamnejšími riekami tu sú Nitra, Hron a Žitava. Kraj patrí k tým bohatším a väčšina jeho územia je intenzívne poľnohospodársky využívaná.

Hlavné dominanty:

°°°

Nitriansky hrad, Kaštieľ Topoľčianky, Pevnostný systém Komárno, Vodný mlyn Kolárovo, Arborétum Mlyňany, Skalné obydlia – Brhlovce, Zubria obora, Číčovské mŕtve rameno

Okresné mestá:

°°°

Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Levice, Komárno, Topoľčany, Zlaté Moravce

model – Košický kraj

°°°

220 m2

°°°

Košický kraj vznikol rozdelením Východoslovenského kraja medzi Košický a Prešovský kraj. V jeho južnej časti sa nachádza nížina, zasahuje sem historický región Tokaj a Zemplín; pestuje sa tu víno. Najvýznamnejšími riekami tu sú Hornád, Bodrog a Ondava. Významnými pohoriami sú potom Vihorlat a Slovenské rudohorie v jeho západnej časti.

Hlavné dominanty:

°°°

Dóm Svätej Alžbety, Gelnica, Gelnický Hrad, Hámor v Medzeve, Herliansky gejzír, Holica, Jazero Beňatina, Kaštieľ Betliar, Košický Hrad, Múzeum Letectva v Košiciach, Sivec, Zemplínska Šírava

Okresné mestá:

°°°

Gelnica, Košice, Michalovice, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

model – Banskobystrický kraj

°°°

220 m2

°°°

Väčšina územia kraja je hornatá, veľký význam tu má preto lesníctvo, poľnohospodársky obrábané sú len údolia riek (Hron, Ipeľ, Rimava). Veľmi významné zastúpenie tu má turistika.

Hlavné dominanty:

°°°

Badínský prales, Chopok, Čiernohorská železnica, Drevený artikulárny kostol Hronsek, Hrad Fiľakovo, Hrad Ľupča, Hrad Modrý Kameň, Kamenné more, Kráľova hora, Kremnica, Vodopád Bystré, Zvolenský zámok

Okresné mestá:

°°°

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

model – Žilinský kraj

°°°

220 m2

°°°

Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Rieka Váh ho nápadne rozdeľuje na severozápadné Slovensko-moravské Karpaty (Javorníky, Biele Karpaty) a juhovýchodné Fatransko-tatranskú oblasť (Malá Fatra, Strážovské vrchy). Ku koncu 19. storočia tu bola zavedená železnica a v údolí Váhu sa začal rozvíjať priemysel.

Hlavné dominanty:

°°°

Arche skanzen Havránok, Drevený kostol vo Svätom kríži, Hrad Liptovský Hrádok, Hrad Strečno, Kaštieľ Blatnica, Socha Jánošíka v Terchovej, Staro bystrický Orloj, Vrátna Dolina, Zámok v Bytči, Elektráreň Varín, továreň Vitanová

Okresné mestá:

°°°

Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina

model – Prešovský kraj

°°°

220 m2

°°°

Reliéf kraja je značne členitý. Najväčšie plochy kraja zaberajú celky vonkajších Karpát: Spišská Magura, Podtatranská brázda, Spišsko-Šarišské Medzihoria, Levočské vrchy, Bachureň, Šarišská vrchovina, Pieniny, Ľubovnianska vrchovina, Čergov, Busov, Ondavská a Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie a Bukovské vrchy. Zasahujú sem aj celky Fatransko-tatranskej oblasti: Vysoké Tatry, Podtatranská kotlina, Kozie chrbty, Nízké Tatry, Hornádska kotlina a Branisko. Väčšina územia je hornatá, nevhodná pre poľnohospodárstvo

Hlavné dominanty:

°°°

Biely dom grófa Zamoyského, Červený Kláštor, Dreveník, Jastrabia Skala, Kaštieľ v Bijacovciach, Klietka Hanby, Kráter vo Vyšných Ružbachoch, Lomnický Štít, Ľubovniansky hrad, Nestville Park, Popradské pleso, Spišská Kapitula, Štrbské pleso, Vodopády Studeného potoka

Okresné mestá:

°°°

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

prečo nás podporiť ?

ROBÍME S LÁSKOU

naša práca nás baví. úprimne nás teší vyčarovaný úsmev na tvári

FAIR - PLAY

žiadne skryté praktiky. sme otvorení a čestní

ROBÍME TO PRE DETI

sme súčasťou vytvárania hodnôt, ktoré majú na deti edukatívny vplyv 

… chcem prispieť …

rýchla správa pre nás

Neváhajte sa nás na čokoľvek opýtať.

KONTAKT

Kráľovstvo železníc n.o.

Sokolská 1623/7

Post Box č. 5

903 01 Senec

IČO: 45 745 552

Reg. číslo: OVVS-22894/456/2015-NO

Využívame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.

Zdieľaj